Nasza szkoła w latach 2017 – 2019 została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Erasmus + „Gifted & talented educational support”. Dotyczy on rozwoju umiejętności nauczycieli, aby mogli być wsparciem dla uczniów zdolnych.
Pozostałymi uczestnikami projektu są nauczyciele z Estonii, Turcji, Litwy i Hiszpanii. Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się w dniach 27 XI-3 XII 2017 r. w Kuressaare, Estonia.

  Plan szkolenia nauczycieli:
 • wykłady specjalistów z Uniwersytetu Estońskiego,
 • zapoznanie z systemami edukacji w krajach partnerskich,
 • dyskusje nauczycieli z poszczególnych krajów, wymiana doświadczeń,
 • prowadzenie obserwacji na terenie szkoły gospodarza,
 • nawiązanie współpracy partnerskiej,-warsztaty szkoleniowe z zakresu pracy z uczniem zdolnym.

  Pomysły do wykorzystania u nas:
 • Treningi kreatywności w poszczególnych grupach wiekowych
 • Sposoby obserwacji uczniów pod kątem zdolności
 • Wykorzystanie w czasie lekcji aplikacji i telefonów
 • Kącik relaksacyjny dla uczniów w szkole
 • Stworzenie ogrodu zimowego w szkole
 • Dyskoteka szkolna jako forma spędzania dłuższej przerwy i zaspokojenia potrzeby ruchu

Reprezentacja ZSO nr 53 w Krakowie: Aleksandra Ryba, Ewa Rybska

Kuressaare Gümnaasium, Estonia - 27 XI - 3 XII 2017

Szkolenie nauczycieli w ramach spotkania w Kuressaare Gymnasium w Estonii rozpoczęło się od seminarium zorganizowanego przez NGO Estońskie Centrum Talentów. Wykładowcą był doktor nauk społecznych Viire Sepp - kierownik Wydziału Edukacji Specjalnej na Uniwersytecie w Tartu.

Viirre Sepp jest znanym uczonym specjalizującym się w temacie dzieci zdolnych, przedstawicielem EstoniI w World Council fot Gifted and Talented Children, oraz estońskim korespondentem w European Council for High Ability.

Tematyka seminarium:

 • wskaźników jakościowych, charakterystyki i definicji uzdolnień, talentu i kreatywności
 • rozwój talentu przez formalna i nieformalna edukację
 • wzbudzanie i rozwijanie kreatywności w szkołach
 • burza mózgów nt. pomysłów do zastosowania w szkołach partnerskich

Kuressaare Gymnasium zorganizowało warsztaty na temat wsparcia edukacyjnego uczniów zdolnych:

 • warsztat „Zmiana perspektywy”
 • obserwacja klas, a następnie projektowanie narzędzi diagnostycznych

Szkoła przyjmująca zaprezentowała także działania pozaszkolne realizowane we współpracy z centrum wsparcia edukacyjnego Amare, a także indywidualne doświadczenia z praktyki nauczycieli.

Col·legi El Carme Carmelites Tereses de Sant Josep, Hiszpania - 14-18 V 2018

Szkoła goszcząca zaprezentowała prowadzone w Szkole El Carme działania i projekty dotyczące pracy z uczniem zdolnymi i utalentowanymi: KIMONO, STEP UP, IMPROVEMENT PLANNING. Uczestnicy wzięli udział w kilku lekcjach, na których mogli obserwować jak te projekty działają w praktyce.

Podczas całego tygodnia odbyły się wystąpienia (TALKS) pokazujące różne organizacje, zespoły i perspektywy patrzenia na uczniów zdolnych i utalentowanych w regionie Lleidy.

Tematyka wystąpień:

 • Działanie centrum wspierającego szkołę EAP (Orientative and pedagogical counsseling team)
 • Stowarzyszenie rodzin uczniów zdolnych i utalentowanych
 • Emocjonalne aspekty funkcjonowania ucznia zdolnego
 • Działanie zespołu ds. pracy z uczniem zdolnym z Uniwersytetu w Lleidzie (Pedagogical and innovative team)
 • Prezentacja badań nad uczniami utalentowanymi osiągającymi wyniki poniżej swoich możliwości, zastępcy dziekana i kierownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Lleidzie.
 • Projektowanie działań dla uczniów zdolnych, prowadzony przez nauczyciela specjalizującego się w pracy z uczniem zdolnym.

Podczas spotkania odbyły się także warsztaty podsumowujące i utrwalające informacje zdobyte podczas wyjazdu, a także warsztaty pomocne w projektowaniu lub ulepszaniu zestawu narzędzi do pracy z uczniem zdolnym.

Istanbul Ticaret Odasi Bilim ve Sanat Merkezi, Turcja - 19-25 XI 2018

Podczas pobytu szkoleniowego w szkole partnerskiej w Turcji nauczyciele naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z systemem pracy z uczniem uzdolnionym. System ten zbudowany jest odmiennie od poznanych dotychczas systemów europejskich.

Gospodarz przedstawił etapy działania, które obecnie zapewniają uczniom zdolnym:

 • diagnozowanie uzdolnień u utalentowanych uczniów: testy IQ, test wielokrotnej inteligencji;
 • działania wspierające rozwój zdolnych i utalentowanych studentów: 2-miesięczny kurs przejściowy, wybór tematu dalszego rozwoju, zajęcia z dziedziny nauki i sztuki itp.;
 • ocena uzdolnionych i utalentowanych: kwestionariusze zwrotne, współpraca z rodzicami, indywidualne wyniki w wybranym temacie itp.

Naukowcy z Uniwersytetu w Stambule byli prelegentami podczas wizyty. Tematy wykładów były następujące:

 • Modele nauczania w edukacji uzdolnionych studentów
 • Strategie różnicowania dla uzdolnionych uczniów i rozwijanie umiejętności myślenia
 • Utalentowana edukacja: znaczenie kreatywności
 • Psychologia uczniów uzdolnionych i utalentowanych
 • Wychowanie do życia w rodzinie

Jonava Raimundas Samulevicius Progymnasium, Litwa - 6-10 V 2019

Głównym tematem, celem spotkania było przedstawienie sposobów zaangażowania Raimundasa Samuleviciusa w kształcenie zdolnych i utalentowanych uczniów. W ramach spotkania odbył się wykład dotyczący zaangażowania Litwy w edukację uzdolnionych i utalentowanych studentów, który wygłosił dr Jurga Misiūnienė - Wydział Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Kownie Vytautas Magnus a następnie warsztaty oparte na metodach „Art of Hosting” i narzędziach do mapowania wizualnego używanych przez „Thinking Schools”. Ponadto Goście uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez uczniów. Poruszono temat Edukacji przywództwa: prezentacja Raimundas Samulevicius progymnasium Student Council and Jonava Student Self-Self Association

 • Prezentacja nieformalnej edukacji dla uzdolnionych i utalentowanych uczniów w szkole.
 • Prezentacja działań uczniów w międzynarodowym projekcie „GLOBE”
 • Działalność w Jonava Pedagogical Psychological Center and Town Municipality:
  • Prezentacja działań / obowiązków Jonava Pedagogiczno – Psychologicznego Centrum przez dyrektora centrum Eglė Vaicekauskienė
  • Prezentacja działań Jonavy i Gminy Miejskiej przez wiceprezydenta Jonava A. Sabutisa
 • Prezentacje i warsztaty związane z edukacją uzdolnionych i utalentowanych studentów na Litwie:
  • Dr Jurga Misiūnienė - Wydział Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Kowno Uniwersytet Witolda Wielkiego
  • Wykład: Utalentowana edukacja dzieci na Litwie: przeszłość i teraźniejszość
  • Wykład i warsztaty: Typy zdolnych dzieci: czym mogą być?
  • Wykład i dyskusja: Przegląd zróżnicowanego modelu uzdolnień i talentów (F.Gagne)
  • Wykład: Co mogą powiedzieć badania na temat czynników wpływających na osiągnięcia w szkole średniej?

Praktykujący Julius Paplauskas poprowadził warsztaty oparte na partycypacyjnych metodach „Art of Hosting” i narzędziach mapowania wizualnego używanych przez „Thinking Schools”. Uczestnicy zastanawiali się i podsumowali wnioski wyciągnięte podczas projektu. Zaplanowali także przyszłe działania w celu dzielenia się swoją nową wiedzą i narzędziami zdobytymi podczas projektu ze społecznością szkolną. Jednocześnie uczestnicy poznali metody partycypacyjne i narzędzia wizualne, które można wykorzystać w procesie edukacyjnym.
Warsztaty w Muzeum Miejskim poprowadził specjalista od kultury etnograficznej R. Libienė - uczestnikom zaprezentowano symbole etnograficzne Litwy a następnie uczestniczy mieli możliwość je wytłoczyć je na lnianych torbach. Uczniowie i ich nauczyciel teatralny I. Šviesaitė przygotowali spektakl teatralny dla wszystkich uczestników. Przedstawienie oparte było na zwyczajach litewskich i tradycyjnych festiwalach. Na koniec odbyła się dyskusja, refleksja / ocena działań podczas spotkania.

Erasmus+ w Krakowie - relacja na fb

Nasi nauczyciele o inspiracji Erasmus+

Plastyka a Erasmus+

Działania realizowane na lekcjach plastyki, a inspirowane wiedzą zdobytą podczas wizyty szkoleniowej odbytej w ramach projektu Erasmus+ "Gifted and Talented Educational Support". Szkoła goszcząca: Istanbul Ticaret Odasi Bilim ve Sanat Merkezi w Istanbule w Turcji


The psychologi of givted and talented students - Dr. Marilena Z. Leana – Taşcılar İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa.

To szkolenie uzupełniło moją wiedzę z zakresu psychologii. Dzięki niemu poznałam różne typy dzieci uzdolnionych. Wiem co te dzieci wyróżnia i jakie mogą mieć problemy. Dowiedziałam się również, że największe efekty jeśli chodzi o rozwój ich możliwości przynosi zindywidualizowany, dostosowany program do każdego ucznia. Podczas prowadzonych przez Panią Profesor warsztatów poznałam wiele zabaw grupowych, które uczą kreatywnego myślenia.

Efekty: Lepsze rozpoznawanie utalentowanych jednostek pozwala mi łatwiej dotrzeć do potencjału jaki drzemie w moich uczniach. Dzięki wiedzy, którą zdobyłam mogę efektywniej wspierać każdego ucznia i wzmacniać w nim poczucie własnej wartości. Na prowadzonych zajęciach pozwalam dzieciom na bardziej swobodną realizację zadania tzn. jeśli uczeń lepiej rysuje niż maluje pozwalam mu rozwijać się w zakresie tej wąskiej dyscypliny sztuki. Przykładem takiego działania był uczeń z kl. III gimnazjum, który jest wspaniałym rysownikiem. Uczeń w odróżnieniu od pozostałych uczestników moich zajęć, większość swoich prac realizował w technikach rysunkowych – (rysunek tuszem, węglem, ołówkiem, pastelami). Dzięki temu, że pozwoliłam mu tak pracować czerpał radość z tego co robił i świetnie rozwinął swoje umiejętności. Innym przykładem wykorzystania zdobytej wiedzy i indywidualnego podejścia do dziecka może być chłopiec, który ma zaburzoną motorykę. Miałam problem z zaangażowaniem go w działania plastyczne. Uczeń otrzymywał słabe stopnie. Dopiero, kiedy na jego ławce pojawiły się nietypowe narzędzia pracy takie jak wałek malarski, szpachla, patyki, gąbki, którymi mógł malować zaczął tworzyć, przekonał się, że potrafi i poprawił swoje wyniki.

Thinking Skills and Differentiated - Asisst. Prof. Ayşin KAPLAN SAYI

Szkolenie z tego zakresu oraz prezentacje, które obejrzałam zainspirowały mnie do jeszcze większej kreatywności w działaniu. Szkolenie dotyczyło tematu jak skutecznie wykorzystywać umiejętność myślenia. Podczas prezentacji zobaczyliśmy jak osoba kreatywna, tam gdzie inni widzą problemy I przeszkody znajduje nowe możliwości. Czasami jest w stanie znaleźć nowe unikalne rozwiązania.

Efekty : W trakcie zajęć lekcyjnych moi uczniowie czasem mają problemy z realizacją zadania plastycznego. Zwykle takie dzieci mówią : ,,nie udało mi się, z tego nic nie będzie, ja to wyrzucę”. Wtedy udzielam wsazówek: Odwróć pracę, użyj innych narzędzi, pomyśl o tym inaczej. Zamień tą plamę, która twoim zdaniem jest zła w coś innego. Wyobraź sobie, że to jest… Staram się uczyć moich podopiecznych tego, że w sztuce to, co nam się nie uda można zamienić w coś pieknego i wartościowego. Twórcze myślenie wykorzystałam razem z moją praktykantką z ASP - panią Sabiną, podczas lekcji w klasie 5 zatytułowanej „Różne układy graficzne” podczas której, dzieci tworzyły swobodne kompozycje za pomocą ekoliny i tuszu. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością.

Uczestnictwo w PROJEKCiE ERAZMUS+ - było także okają do zwiedzania pracowni domu kultury w którym odbywały się nasze zajęcia. Miałam możliwość zobaczyć jak pracują nauczyciele, instruktorzy. Podziwiwłam prace plastyczne, instalacje techniczne dzieci, ich teatralne występy i wiele innych ciekawych zajęć. Najbardzie zainspirowały mnie te z gatunku sztuki współczesnej, które najczęściej były realizowane w grupach.

Efekt: Swoją wiedzą podzieliłam się z moimi współpracownikami. W ramach dobrych rad drogą mailową przesłałam nauczycielom przetłumaczoną prezentację multimedialną. Wspólnie z koleżanką zorganizowałyśmy małą ekspozycję fotograficzną z pobytu w Stambule. Wprowadziłam wiele ćwiczeń z zakresu sztuki abstrakcyjnej. Była to okazja dla moich podopiecznych do swobodnej, pełnej ekspresji wypowiedzi plastycznej. Przeprowadziłam lekcje pt.: "Ile waży plama?" uczniowie stworzyli prace za pomocą różnych środków wyrazu artystycznego, zbudowali plamy gęste z fakturą, płaskie, laserunkowe. Wszystkie dzieci odniosły sukces. Najbardziej cieszyły się te, którym interpretacja rzeczywistości sprawia wielką trudność. Młodzieży zaproponowałam ćwiczenia rozwijające ich wyobraźnię I kreatywność np.: "Ogień i woda", "Dzień, w którym pękło niebo”. Powstały piękne kompozycje, a uczniowie mieli poczucie satysfakcji z wasnych działań.

Katarzyna Ziomkowska-Chmura

Angielski a Erasmus+

Działania realizowane na lekcjach angielskiego, a inspirowane wiedzą zdobytą podczas wizyty szkoleniowej odbytej w ramach projektu Erasmus+ "Gifted and Talented Educational Support". Szkoła goszcząca: Jonava Raimundas Samulevicius Progymnasium na Litwie.


W naszej szkolnej praktyce z pewnością możemy wykorzystać zdobytą wiedzę, dobre praktyki, inspiracje podczas projektu Erazmus+. Osobiście wypróbowałam już sposoby prowadzenia grupy podczas pracy sposobem projektu. Warsztaty z tego tematu prowadził Julius Paplauskas. Jego sposoby prowadzenia grupy dyskusyjnej i ciekawe pomysły na graficzne rozrysowanie planu dyskusji, wniosków czy całego procesu pracy bardzo dobrze organizują grupę / grupy uczniów.

Wykład „Gifted and talented education in Lithuania” oraz wykład i warsztat „Types of giftedness” pani dr. Jurgi Misiuniene (Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Kaunas Vytautas Magnus University).

Powyższe wykłady i warsztat przyczyniły się do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów rozpoznania ucznia zdolnego. Z pewnością uczeń zdolny to nie tylko uczeń grzeczny i nie sprawiający problemów. Uczeń zdolny potrafi zadawać dociekliwe pytania, nudzić się na lekcji, mieć inne spojrzenie na pewne zagadnienia niż nauczyciel, a zatem jest to często uczeń wymagający od nauczyciela dużo więcej energii i czasu. Myślę, że uświadomienie sobie tego faktu pozwala spojrzeć inaczej na uczniów sprawiających problemy, trudnych czy niecierpliwych.

Z kolei teoria Howarda Gardnera o inteligencjach wielorakich jest szeroko znana i stosowana w naszej szkole. Testy na rodzaj inteligencji /czy predyspozycji/ były przeprowadzone w wielu klasach a świadomość jaki rodzaj inteligencji przeważa w klasie, pozwala dobrać najlepsze metody pracy. W swojej pracy stosuje metody dostosowane do wyników naszych testów i obserwacji. Wśród dzieci w moich grupach najwięcej uczniów przejawia predyspozycje interpersonalne, muzyczne i kinetyczne. Z tego powodu na moich lekcjach stosuje dużo pracy w grupach, piosenek, rytmicznych rymowanek ilustrowanych ruchem, czy scenek odgrywanych przez uczniów.

Magdalena Majewska